O nás

 

     OZNAM

Z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie ochorenia COVID-19

naše zariadenie znovu pristupuje k obmedzeniu návštev od 21.09.2020 do odvolania.

 

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na základe „Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 19“

DSS pDaD v Jahodnej s účinnosťou od 15.06.2020 sprístupňuje návštevy prijímateľov                 

 za nasledovných podmienok.

Návštevný poriadok

(platný od 15.06 2020)

Pondelok – nedeľa od 08,00 – 17,00 hod.

 

Režim návštev

Priestor          pre      návštevy         –             areál zariadenia 

Podmienky

Vstupná zóna areálu

vyhradený priestor s lavičkami (v prípade vhodného počasia)

Altánok 

v prípade nevhodného počasia

Izba klienta

návšteva na izbe klienta je možná len u imobilných, ležiacich klientov (terminálne št., ..) po dohovore s riaditeľom

Dĺžka návštevy

30 minút

Počet návštevníkov u jedného klienta

1 osoba, max. 2 osoby ak sú manželia alebo súrodenci deti do 15 rokov majú vstup zakázaní!

Kontaktná osoba pre návštevy

riaditeľ zariadenia tel: 031/553 0140

mob: 0903 406 766

Ohlasovanie návštev

od 8,00 – 14,00h počas pracovných dní, 

nevyhnutné je ohlásiť návštevu riaditeľovi zariadenia minimálne 24h vopred, pred víkendom 48h vopred

 

Pravidlá pre priebeh návštev

Vstupná kontrola

zabezpečenie hygieny pri vstupe do areálu (dezinfekcia rúk, rukavice, rúško, meranie TT, cestovateľská anamnéza - vyplnenie Čestného prehlásenia)

Miesto pre návštevy

návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy (vstupná zóna areálu) výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko, pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok (podľa aktuálnych požiadaviek ÚVZ SR)

Podmienky pre návštevníkov

návšteva používa po celý čas rúško, rukavice, dotyky počas návštevy nie sú povolené, vzájomná vzdialenosť fyzických osôb je minimálne

2m,

podávanie stravy a nápojov je počas návštevy zakázané!

návštevník v exteriéri nesmie vstupovať do interiéru budov!

návštevník sa nesmie počas návštevy stýkať s inými klientmi!

Po ukončení návštevy

po každej návšteve je priestor dezinfikovaný (stôl, stoličky, kľučky, lavica,  dotykové plochy), virucídnym dezinfekčným  prostriedkom, vykoná sa dezinfekcia rúk klienta.

Legenda:

Návšteva u klienta je možná len so súhlasom riaditeľa zariadenia.

Každá návšteva u klienta je povinná pri príchode zahlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi. Každá návšteva u klienta rešpektuje aktuálny Režim návštev a Domáci poriadok zariadenia. Pri zhoršení epidemiologickej situácie ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia, v záujme ochrany verejného zdravia, vyhradzuje možnosť obmedziť alebo ukončiť návštevy pre návštevníka, ktorý nedodržal stanovené podmienky v Režime návštev.

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej otvoril svoje brány pre 43 detí a dospelých dňa 01.04.2003. Inštitucionálny život obyvateľov začal ešte v kaštieli v Lapagoši - časť obce Topoľníky. Súčasná podoba DSS pDaD v Jahodnej vznikla 01.02.2006 zlúčením dvoch zariadení a to DSS pre deti a dospelých Jahodná (predtým Lapagoš - Topoľníky) a DSS pre dospelých Báč. Zlúčené zariadenie má svoje sídlo v obci Jahodná, necelených 10 km od okresného mesta Dunajská Streda.

Zariadenie je síce vzdialené 2 km od centra obce, ale vďaka jeho polohe je situované v blízkosti rekreačnej oblasti v malebnom prostredí Malého Dunaja. Prostredie s rozsiahlym lesoparkom a altánkom obklopuje areál zariadenia, ktoré ponúka po celý rok bohaté možnosti aktivít a relaxu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej so sídlom Mlynská 240/75, 930 21 Jahodná, je rozpočtovou organizáciou, zriadenou Trnavským samosprávnym krajom. Základným dokumentom je Zriaďovacia listina, vydaná v roku 2009. Štatutárnym zástupcom zariadenia je PhDr. Marian Kósa.

Celková kapacita zariadenia je 74 miest, 31 miest pre ženy a 43 miest pre mužov, s celoročnou pôsobnosťou.

Cieľovou skupinou sú dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie do dovŕšenia dôchodkového veku.

Prioritou zariadenia, Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy. Filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardmi sociálnych služieb a vytvárať dôstojné podmienky života. Klienti tak, aj napriek nepriaznivému osudu života, môžu žiť kvalitný a plnohodnotný život so zachovaním ľudskej dôstojnosti.

Neformálne partnerstvá

 • Všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • Zariadenie pre seniorov Trstice, Patria Galanta
 • Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
 • Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie – Maďarsko
 • KEM MERI rehabilitačné zariadenie – Maďarsko
 • ZŠ Jahodná, Trhová Hradská, Topoľníky, Trstice
 • Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským Dunajská Streda
 • Vysoká škola Danubia Sládkovičovo
 • Klub dôchodcov Jahodná
 • Občianske združenie – Ideálna mládežnícka aktivita (IMA)
 • Občianske združenie „ Milan Štefánik“