Tlačivá

Ak Vy alebo Váš/a príbuzný/á potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, požiada samosprávny kraj (TTSK) o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti o posúdenie odkázanosti sa prikladá vyplnené tlačivo vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, vyplnené a potvrdené príslušným lekárom. Žiadosť sa podáva poštou, alebo osobne na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnej pomoci, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu služb (pdf súbor)
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu (pdf súbor)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, požiadate naše zariadenie, prípadne iného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby. Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

  • právoplatné rozhodnutie TTSK o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pdf súbor)