Vízia a ciele

Cieľom domova je neustále zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb, aby prijímatelia nástupom do zariadenia nepostrádali teplo domova, aby toto teplo našli v našom zariadení, v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej.

Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzame z mapovania tých postupov, ktoré prispievajú k rozvoju fungovania organizácie a k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb. Nadväzujúc na doterajšie výsledky sme stanovili víziu a strategické ciele zariadenia.

Našou víziou je vytvoriť a zabezpečiť kvalitné a  bezpečné bývanie pre klientov, formou implementovania podmienok kvality, zamerané  na ochranu ľudí so zdravotným postihnutím   pred všetkými formami zlého zaobchádzania, nulová intolerancia násilia, vytváranie podmienok na integráciu klientov  do spoločnosti, na základe ich individuálnych schopností a možností, zabezpečiť a   podporovať formu aktívneho starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu života.

Strategické ciele zariadenia:

 • vytvorenie komplexného, flexibilného, moderného systému poskytovaných služieb, zohľadňujúcich individuálne potreby, naplniteľné požiadavky klientov,
 • napomáhať lepšej integrácii klientov do spoločenského života s poskytnutím sociálnej služby v súlade s ich potrebami bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské postavenie, etnikum, náboženstvo, fyzické alebo duševné postihnutie či politickú alebo ideologickú príslušnosť,
 • vybudovanie kvalitnej a odbornej personálnej politiky v zariadení, zavedenie systému osobného prístupu a zodpovednosti zamestnancov k svojmu profesijnému rastu, pracovnému výkonu a sebahodnoteniu,
 • zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb z pohľadu prístupu ľudských zdrojov a zavádzania transformačných prvkov na základe implementovania Príručky podmienok kvality,
 • modernizácia  zariadenia a znižovanie energetickej náročnosti zariadenia.

Stratégia zariadenia pri dosahovaní cieľov:

 • dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prijímateľ sociálnych služieb má najvyššiu prioritu pri poskytovaní sociálnych služieb,
 • vytváranie podmienok na integráciu klientov do spoločenského života,
 • implementovanie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb,
 • vypracovanie metodických postupov odborných procesov a ich zavedenie do praxe,
 • rešpektovanie trendov,
 • zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov, vytváranie vhodných podmienok pre odborný rast a sústavné vzdelávanie,
 • vypracovanie a realizácia plánu odborného vzdelávania zamestnancov, profesijného rastu,
 • budovanie interdisciplinárnych tímov,
 • realizácia motivačných stimulov pre zamestnancov,
 • plánovanie a realizácia rekonštrukčných prác v interiéri a exteriéri zariadenia,
 • zabezpečenie modernizácie interiérového vybavenia izieb.

Manažérstvo kvality

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb. Vytvárame podmienky na zavádzanie štandardov kvality transformáciou do procesov. Vytvárame vhodné podmienky na spätnú väzbu od klientov, rodinných príslušníkov, priateľov i verejnosti. Cieľom je trvalé zlepšovanie systému pomocou usmerňovania, merania a hodnotenia. Manažérstvo kvality sa zameriava na zabezpečenie spolupráce všetkých  zainteresovaných strán na zlepšenie efektívnosti a účinnosti organizácie. 

Organizačná štruktúra v DSS pDaD v JahodnejOrganizačná štruktúra v DSS pDaD v Jahodnej