O nás

                                                                   O Z N A M

 

Centrum sociálnych služieb Jahodná Vám oznamuje v súvislosti s ochorením COVID 19, že sme pristúpili k uvoľňovaniu opatrení v našej inštitúcii.              

Návštevný poriadok

Pondelok – nedeľa od 08,00 – 17,00 hod. (prípadne podľa individuálnej dohody)

Kontaktná osoba pre návštevy
riaditeľ zariadenia tel.:031/55 30 140, mob: 0903 406 766

-počas pracovných dní, v čase od 7,00- do 15,00 hod.

Legenda:

Návšteva u klienta je možná len so súhlasom riaditeľa zariadenia.

Každá návšteva u klienta je povinná pri príchode zahlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi. Každá návšteva u klienta je povinná rešpektovať aktuálny režim návštev a Domáci poriadok zariadenia. Pri zhoršení epidemiologickej situácie ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia, v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti klientov i zamestnancov vyhradzuje možnosť obmedziť vstup alebo ukončiť návštevy pre návštevníka, ktorý nedodržal stanovené podmienky. 

Zariadenie umožňuje a podporuje pobyt prijímateľov v domácom prostredí za dodržania aktuálne stanovených hygienicko - epidemiologických podmienok, podľa požiadaviek ÚVZ SR a interných usmernení a zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia prijímateľa sociálnych služieb vo vzťahu k SARS-CoV-2.

Naším opatrením chránime nielen Vás, ale aj Vašich najbližších i seba!

Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

     

Posledná aktualizácia:06.06.2022                              PhDr. Marian Kósa
                                                                                 riaditeľ CSS Jahodná

 

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej otvoril svoje brány pre 43 detí a dospelých dňa 01.04.2003. Inštitucionálny život obyvateľov začal ešte v kaštieli v Lapagoši - časť obce Topoľníky. Súčasná podoba zariadenia vznikla 01.02.2006 transformáciou  dvoch zariadení a to DSS pre deti a dospelých Jahodná (predtým Lapagoš - Topoľníky) a DSS pre dospelých Báč. Zariadenie má svoje sídlo necelených 10 km od okresného mesta Dunajská Streda.
Zariadenie je situované 2 km od centra obce, v blízkosti rekreačnej oblasti malebného prostredia Malého Dunaja. Prostredie s rozsiahleho lesoparku vybavené altánkami a lavičkami obklopuje objekty zariadenia a ponúka bohaté možnosti aktivít a relaxu po celý rok.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej so sídlom Mlynská 240/75, 930 21 Jahodná, je rozpočtovou organizáciou, ktorý od 18.12.2020 rozšíril poskytovanie sociálnych služieb o špecializované zariadenie. Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ, rozhodol o zmene názvu zariadenia na           "Centrum sociálnych služieb".  Základným dokumentom je Zriaďovacia listina, vydaná v roku 2005  a Dodatok č. 2 z roku 2020  pre Špecializované zariadenie.

Štatutárnym zástupcom zariadenia je PhDr. Marian Kósa.

V súčasnosti  kapacita zariadenia je 74 miest,  pre ženy a mužov, s celoročnou pobytovou formou, na dobu neurčitú. 

Cieľovou skupinou sú:

 • dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie do dovŕšenia dôchodkového veku - v domove sociálnych služieb s kapacitou 64 prijímateľov
 • osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa - v śpecializovanom zariadení s kapacitou 10 prijímateľov. 

Neformálne partnerstvá

 • Všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • Zariadenie pre seniorov Trstice, Patria Galanta
 • Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
 • Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie – Maďarsko
 • KEM MERI rehabilitačné zariadenie – Maďarsko
 • ZŠ Jahodná, Trhová Hradská, Topoľníky, Trstice
 • Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským Dunajská Streda
 • Vysoká škola Danubia Sládkovičovo
 • Klub dôchodcov Jahodná
 • Občianske združenie – Ideálna mládežnícka aktivita (IMA)
 • Občianske združenie „Milan Štefánik“