O nás

                                                                   O Z N A M

Na základe „Pandemického semaforu pre sociálne služby v súvislosti s ochorením COVID 19“, od 01.11.2021 platí aktualizovaný COVID automat, podľa ktorého je okres Dunajská Streda v červenej fáze (v prvom stupni ohrozenia). CSS v Jahodnej s účinnosťou od 01.11.2021 upravuje podmienky pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb.

                                                            Návštevy sú zakázané !

Podpora klientov je možná prostredníctvom telefonických hovorov alebo písomnej korešpodencie.

Návšteva u klientov je možná len vo výnimočných prípadoch, so súhlasom riaditeľa zariadenia a dodržania stanovených pandemických pravidiel.                                                                                                                                                         

                                                                                                        PhDr. Marian Kósa

                                                                                                             riaditeľ CSS

 

 

 

OZNAM

Na základe „Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 19“ CSS Jahodná s účinnosťou od 28.06.2021 sprístupňuje návštevy prijímateľov  za nasledovných podmienok.

Návštevný poriadok
(platný od 28.06.2021)
Pondelok – nedeľa od 08,00 – 17,00 hod.

Režim návštev:

Priestor pre návštevy (Podmienky)

Vstupná zóna areálu
vyhradený priestor s lavičkami (v prípade vhodného počasia)

Altánok
v prípade nevhodného počasia

Izba klienta
návšteva na izbe klienta je možná len u imobilných, ležiacich klientov (terminálne št.,..) po dohovore s riaditeľom

Dĺžka návštevy
30 minút

Počet návštevníkov u 1 klienta
1 osoba, max. 2 osoby ak sú manželia alebo súrodenci,

v exteriéri- max. 4 osoby

Kontaktná osoba pre návštevy
riaditeľ zariadenia tel.:031/5530140, mob: 0903 406 766

Ohlasovanie návštev
od 8,00 – 14,00 h počas pracovných dní, nevyhnutné je ohlásiť návštevu riaditeľovi zariadenia minimálne 24h vopred, pred víkendom 48 h vopred z dôvodu organizácie návštev

Pravidlá pre priebeh návštev

Vstupná kontrola - návštevník sa musí preukázať negatívnym testom na ovhorenie CoV 19 - antigénový test ni starší ako 48 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín, alebo potvrdenie o zaočkovaní proti SARS- CoV 2 s uplynutím 21 dní od očkovania, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia CoV 19 počas 180 dní, zabezpečenie hygieny pri vstupe do areálu (dezinfekcia rúk, rukavice, rúško, meranie TT, cestovateľská anamnéza - vyplnenie Čestného prehlásenia)

Miesto pre návštevy - návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy (vstupná zóna areálu), altánok v prípade nevhodného počasia, výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko, pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok (podľa aktuálnych požiadaviek ÚVZ SR), 1 fyzická osoba/15m2

Podmienky pre návštevníkov:

 • návšteva používa po celý čas rúško, rukavice alebo dezinfekciu rúk,
 • dotyky počas návštevy nie sú povolené, vzájomná vzdialenosť fyzických osôb je minimálne 2m,
 • podávanie stravy a nápojov je počas návštevy zakázané!
 • návštevník v exteriéri nesmie vstupovať do interiéru budov!
 • návštevník sa nesmie počas návštevy stýkať s inými klientmi!

Po ukončení návštevy - po každej návšteve je priestor vyvetraný a dezinfikovaný (stôl, stoličky, kľučky, lavica,  dotykové plochy), virucídnym dezinfekčným  prostriedkom, vykoná sa dezinfekcia rúk klienta - službukonajúci personál

Legenda:

Návšteva u klienta je možná len so súhlasom riaditeľa zariadenia.

Každá návšteva u klienta je povinná pri príchode zahlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi. Každá návšteva u klienta rešpektuje aktuálny Režim návštev a Domáci poriadok zariadenia. Pri zhoršení epidemiologickej situácie ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia, v záujme ochrany verejného zdravia, vyhradzuje možnosť obmedziť alebo ukončiť návštevy pre návštevníka, ktorý nedodržal stanovené podmienky v Režime návštev. 

Vedenie zariadenia upravuje podmienky a postupy pre:

 • zabezpečenie pobytu prijímateľov v domácom prostredí i mimo neho,
 • spoločenské a športové aktivity v zariadení,
 • sociálne právne a iné odborné poradenstvo,
 • zdravotné služby,
 • duchovnú a pastorálnu službu,
 • dodávateľské, revízne a rekonštrukčné práce.                                                                  

Zariadenie umožňuje a podporuje pobyt prijímateľov v domácom prostredí za dodržania prísnych hygienicko - epidemiologických podmienok, podľa aktuálnych požiadaviek ÚVZ SR a interných usmernení a zachovania bezpečnosti prijímateľa sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoC-2.

 

                                                                                                               PhDr. Marian Kósa
                                                                                                             riaditeľ CSS Jahodná

 

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej otvoril svoje brány pre 43 detí a dospelých dňa 01.04.2003. Inštitucionálny život obyvateľov začal ešte v kaštieli v Lapagoši - časť obce Topoľníky. Súčasná podoba zariadenia vznikla 01.02.2006 transformáciou  dvoch zariadení a to DSS pre deti a dospelých Jahodná (predtým Lapagoš - Topoľníky) a DSS pre dospelých Báč. Zariadenie má svoje sídlo necelených 10 km od okresného mesta Dunajská Streda.
Zariadenie je situované 2 km od centra obce, v blízkosti rekreačnej oblasti malebného prostredia Malého Dunaja. Prostredie s rozsiahleho lesoparku vybavené altánkami a lavičkami obklopuje objekty zariadenia a ponúka bohaté možnosti aktivít a relaxu po celý rok.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej so sídlom Mlynská 240/75, 930 21 Jahodná, je rozpočtovou organizáciou, ktorý od 18.12.2020 rozšíril poskytovanie sociálnych služieb o špecializované zariadenie. Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ, rozhodol o zmene názvu zariadenia na           "Centrum sociálnych služieb".  Základným dokumentom je Zriaďovacia listina, vydaná v roku 2005  a Dodatok č. 2 z roku 2020  pre Špecializované zariadenie.

Štatutárnym zástupcom zariadenia je PhDr. Marian Kósa.

V súčasnosti  kapacita zariadenia je 74 miest,  pre ženy a mužov, s celoročnou pobytovou formou, na dobu neurčitú. 

Cieľovou skupinou sú:

 • dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie do dovŕšenia dôchodkového veku - v domove sociálnych služieb s kapacitou 64 prijímateľov
 • osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa - v śpecializovanom zariadení s kapacitou 10 prijímateľov. 

Neformálne partnerstvá

 • Všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • Zariadenie pre seniorov Trstice, Patria Galanta
 • Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
 • Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie – Maďarsko
 • KEM MERI rehabilitačné zariadenie – Maďarsko
 • ZŠ Jahodná, Trhová Hradská, Topoľníky, Trstice
 • Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským Dunajská Streda
 • Vysoká škola Danubia Sládkovičovo
 • Klub dôchodcov Jahodná
 • Občianske združenie – Ideálna mládežnícka aktivita (IMA)
 • Občianske združenie „Milan Štefánik“