O nás

OZNAM

V rámci uplatňovania opatrení zameraných na zamedzenie šírenia

ochorenia COVID-19 v Domove sociálnych služieb pre deti

a dospelých v Jahodnej od 07.03.2020 platí

 

prísny hygienický a epidemiologický režim,

zákaz návštev pre verejnosť

a zákaz voľného pohybu klientov mimo zariadenia.

 

Zákaz platí až do odvolania.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej otvoril svoje brány pre 43 detí a dospelých dňa 01.04.2003. Inštitucionálny život obyvateľov začal ešte v kaštieli v Lapagoši - časť obce Topoľníky. Súčasná podoba DSS pDaD v Jahodnej vznikla 01.02.2006 zlúčením dvoch zariadení a to DSS pre deti a dospelých Jahodná (predtým Lapagoš - Topoľníky) a DSS pre dospelých Báč. Zlúčené zariadenie má svoje sídlo v obci Jahodná, necelených 10 km od okresného mesta Dunajská Streda.

Zariadenie je síce vzdialené 2 km od centra obce, ale vďaka jeho polohe je situované v blízkosti rekreačnej oblasti v malebnom prostredí Malého Dunaja. Prostredie s rozsiahlym lesoparkom a altánkom obklopuje areál zariadenia, ktoré ponúka po celý rok bohaté možnosti aktivít a relaxu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej so sídlom Mlynská 240/75, 930 21 Jahodná, je rozpočtovou organizáciou, zriadenou Trnavským samosprávnym krajom. Základným dokumentom je Zriaďovacia listina, vydaná v roku 2009. Štatutárnym zástupcom zariadenia je PhDr. Marian Kósa.

Celková kapacita zariadenia je 74 miest, 31 miest pre ženy a 43 miest pre mužov, s celoročnou pôsobnosťou.

Cieľovou skupinou sú dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie do dovŕšenia dôchodkového veku.

Prioritou zariadenia, Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy. Filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardmi sociálnych služieb a vytvárať dôstojné podmienky života. Klienti tak, aj napriek nepriaznivému osudu života, môžu žiť kvalitný a plnohodnotný život so zachovaním ľudskej dôstojnosti.

Neformálne partnerstvá

 • Všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • Zariadenie pre seniorov Trstice, Patria Galanta
 • Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
 • Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie – Maďarsko
 • KEM MERI rehabilitačné zariadenie – Maďarsko
 • ZŠ Jahodná, Trhová Hradská, Topoľníky, Trstice
 • Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským Dunajská Streda
 • Vysoká škola Danubia Sládkovičovo
 • Klub dôchodcov Jahodná
 • Občianske združenie – Ideálna mládežnícka aktivita (IMA)
 • Občianske združenie „ Milan Štefánik“