Ponúkané služby

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sociálnu službu chápeme ako odborné, obslužné a ďalšie činnosti a služby, ktoré sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
 • zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.

Poskytované služby orientujeme spôsobom, ktorý klienta nevzďaľuje od bežného života, od bežných životných činností a úkonov, ktorých súčasťou je aj rovnováha práv a povinností, slobody a záväzkov, nárokov a individuálnej zodpovednosti klienta.

Zároveň však rešpektuje a aplikuje základné hodnoty sociálnych služieb:

 • partnerský prístup,
 • individuálny holistický prístup,
 • podpora nezávislosti a autonómie,
 • podpora integrácie, 
 • dôvera a bezpečie.