Úcta k starším, úcta k tradíciám – beseda o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám....