Cenník našich služieb

Cenník úhrad za sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovacej pôsobnosti TTSK.

Cenník úhrad za sociálne služby v DSS pDaD v Jahodnej

od 01.01.2019

 

Úhrada za stravovanie

 

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

Racionálna strava

4,04 €

113,12 €

121,20 €

125,24 €

Diabetická strava

4,70 €

131,60 €

141,00 €

145,70 €

Úhrada za bývanie

denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy

0,17 €/deň 

zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna osoba

+ 0,40 € deň/osoba 

zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve osoby

+ 0,20 € deň/osoba 

Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.

Príklad sumy úhrady za bývanie pre jedného prijímateľa sociálnej služby

Pavilón muži

 

Obývaná plocha

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

2 – posteľová izba

6, 36 m2

1,08 €

30,24 €

32,40 €

33,48 €

3 – posteľová izba

6,28 m2

1,07 €

29,96

32,10 €

33,17 €

Príklad sumy úhrady za bývanie pre jedného prijímateľa sociálnej služby

Pavilón ženy

 

Obývaná plocha

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

2 – posteľová izba

8,50 m2

1,65€

46,20 €

49,50 €

51,15 €

3 – posteľová izba

5,67 m2

0,96 €

26,88 €

28,80 €

29,76 €

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti)

Stupeň odkázanosti

denne

za 28 dní

za 30 dní

 za 31 dní 

VI.

2,33  

65,24 € 

69,90 

72,2

 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

 

 

denne

za 28 dní

za 30 dní

 za 31 dní 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti 1 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,17 

 

4,7

5,10 

5,27 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 2 x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,5

 

14,00 

15,00 

15,50 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne

0,67 

18,76 

20,10 

20,77 

Úhrada za používanie vlastného elektrospotrebiča 

Názov elektrospotrebiča

Mesačná úhrada

Vlastný televízny prijímač

1,00 €

Vlastná chladnička

2,32 €

Vlastná žehlička

1,00 €

Mikrovlnná rúra

1,00 €

Rýchlovarná kanvica

1,00 €

Vlastný rádiomagnetofón/CD alebo DVD prehrávač

1,00 €

Vlastná nabíjačka na mobilný telefón

1,00 €

Osobný počítač alebo notebook

1,00 €

Vlastný prenosný ventilátor

2,00 €

Vlastný prenosný ohrievač

2,00 €

Vlastná klimatizačná jednotka

2,00 €

Vlastný elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie)

5,00 €

Každý ďalší elektrospotrebič

0,50 €

Celková  suma  úhrady  za  poskytovanú  sociálnu službu  v  Domove  sociálnych  služieb    pre deti a dospelých  v  Jahodnej  v  príslušnom  kalendárnom  mesiaci sa  rovná  súčtu  výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby,  za  upratovanie,  pranie,  žehlenie,  údržbu  bielizne  a  šatstva   a  za  používanie  vlastného elektrospotrebiča vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.