Cenník našich služieb

Cenník úhrad za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Jahodná sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovacej pôsobnosti TTSK.