Cenník našich služieb

Cenník úhrad za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Jahodná sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovacej pôsobnosti TTSK.

Cenník úhrad za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Jahodná

od 01.07.2021

 

Úhrada za stravovanie

 

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

Racionálna strava - celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá)

4,58 €

128,24 €

137,40 €

141,98 €

Diabetická strava prípadne  bielkovinová alebo výživná diéta- celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá)

5,32 €

148,96 €

159,60 €

164,92 €

   

Úhrada za bývanie

 

denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy

0,17 €/deň 

 

zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna osoba

+ 0,40 € deň/osoba 

 

zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve osoby

+ 0,20 € deň/osoba 

 

zvýšenie ak obytnú miestnosť užívajú tri osoby a ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy

+0,13 € deň/osoba

 

Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.

 

Príklad sumy úhrady za bývanie pre jedného prijímateľa sociálnej služby

Pavilón muži

 

 

Obývaná plocha

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

 

2 – posteľová izba 

6, 36 m2 

1,08 € 

30,24 € 

32,40 € 

33,48 € 

 

3 – posteľová izba 

6,28 m2 

1,07 € 

29,96 € 

32,10 € 

33,17 € 

 

Príklad sumy úhrady za bývanie pre jedného prijímateľa sociálnej služby

Pavilón ženy

 

 

Obývaná plocha

denne

za 28 dní

za 30 dní

za 31 dní 

 

2 – posteľová izba 

8,50 m2 

1,65 € 

46,20 € 

49,50 € 

51,15 € 

 

3 – posteľová izba 

5,67 m2 

0,96 € 

26,88 € 

28,80 € 

29,76 € 

 

 

 

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti)

 

Stupeň odkázanosti

denne

za 28 dní

za 30 dní

 za 31 dní 

 
  1. až IV.

1,40 €

39,20 €

42,00 €

43,40 €

 

V.

1,86 €

52,08 €

55,80 €

57,55 €

 

VI.

2,33  

65,24 € 

69,90 

72,23 €

 

 

 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

 

 

 

denne

za 28 dní

za 30 dní

 za 31 dní 

 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti 1 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,17 

4,76 €

5,10 

5,27 

 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 2 x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,50 €

14,00 

15,00 

15,50 

 

Bežné upratovanie obytnej miestnosti viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne

0,67 €

18,76 €

20,10 €

20,77 €

 

Určenú sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZSS platí fyzická osoba za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom sa fyzickej osobe sociálna služba v ZSS poskytuje, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Pri nástupe do ZSS počas príslušného kalendárneho mesiaca platí fyzická osoba za tento mesiac odo dňa nástupu do ZSS pomernú časť určenej sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZSS podľa počtu dní, počas ktorých sa fyzickej osobe poskytuje sociálna služba v ZSS.

Fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje stravovanie v ZSS, sa vráti zaplatená suma úhrady za stravovanie alebo jej časť, alebo táto fyzická osoba doplatí sumu úhrady za stravovanie podľa počtu skutočne odobratých jedál.

Fyzická osoba – prijímateľ sociálnej služby neplatí sumu úhrady za stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase jej neprítomnosti okrem sumy úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a fyzická osoba – prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Fyzickej osobe sa vráti pomerná časť zo zaplatenej určenej sumy úhrady za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v ZSS najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

 

 

ZSS môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi ZSS a prijímateľom sociálnej služby. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby.

 

Úhrada za používanie vlastného elektrospotrebiča 

Názov elektrospotrebiča

Mesačná úhrada

Vlastný televízny prijímač

1,00 €

Vlastná chladnička

2,32 €

Vlastná žehlička

1,00 €

Mikrovlnná rúra

1,00 €

Rýchlovarná kanvica

1,00 €

Vlastný rádiomagnetofón/CD alebo DVD prehrávač

1,00 €

Vlastná nabíjačka na mobilný telefón

1,00 €

Osobný počítač alebo notebook

1,00 €

Vlastný prenosný ventilátor

2,00 €

Vlastný prenosný ohrievač

2,00 €

Vlastná klimatizačná jednotka

2,00 €

Vlastný elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie)

5,00 €

Každý ďalší elektrospotrebič

0,50 €

 

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZSS v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a  za  používanie  vlastného elektrospotrebiča vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.