Sociálne poradenstvo

V zariadení je poskytované základné sociálne poradenstvo ako profesionálna odborná činnosť, na posúdenie povahy problému, zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Založené je na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta, na jeho reálnej orientácii v živote. Cieľovou skupinou sociálneho poradenstva sú najmä prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, ale aj potencionálni prijímatelia - záujemcovia o sociálnu službu, ktorí sú schopní za podpory sociálneho pracovníka v rámci poskytnutia sociálneho poradenstva s pomocou alebo samostatne zvládnuť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a prevziať zodpovednosť za svoje správanie, konanie a účasť na spoločenskom živote. Konečným cieľom sociálneho poradenstva je mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov občana pri riešení sociálnej núdze občana.