Stravovanie

Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek, v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera). Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý je prerokovaný a schválený lekárom.

DSS Jahodná - Jedáleň DSS Jahodná - Stolovanie v jedálni